ΑργολίδαΝα παρέμβει ο Εισαγγελέας - Χωρίς τακτική συγκοινωνία πολλές περιοχές - Σοβαρά...

Να παρέμβει ο Εισαγγελέας – Χωρίς τακτική συγκοινωνία πολλές περιοχές – Σοβαρά προβλήματα και με τη μεταφορά των μαθητών

Του Παύλου Δαγρέ*

Για το αδιέξοδο αυτό τεράστιες ευθύνες φέρουν οι εκάστοτε εκλεγμένοι… αρμόδιοι… υπεύθυνοι για το συγκοινωνιακό έργο στο Νομό. Βαρύτατες ευθύνες φέρουν και κάποιοι νομικοί σύμβουλοι των πρώην Νομαρχιών οι οποίοι αντί να υποδείκνυαν στους προϊσταμένους τους το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις συγκοινωνίες, έδειχναν δημοσίως σε δικαστικές αίθουσες πως έπρατταν το αντίθετο.

Δυστυχώς ευθύνες έχουν και κάποιοι δικαστικοί λειτουργοί αυτοί που ασχολήθηκαν για δέκα !!! χρόνια με τεκμηριωμένη καταγγελία για στρεβλή νομικά και πολυδάπανη οικονομικά για το Ελληνικό Δημόσιο λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου στο Νομό, καταγγελία η οποία ακόμα ερευνάται!!! από δικαστικούς λειτουργούς.

Κύριε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με το Νόμο 2963/23-11-2001  Αρ. φύλ. 268 «Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων μεταφορών» προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 8. Με απόφαση του Νομάρχη της έδρας του ΚΤΕΛ (στην προκειμένη περίπτωση σήμερα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας του Νομού) μετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ και γνώμη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών ταχέων και υπερταχέων και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο.

Κε  Εισαγγελέα θα πρέπει να διερευνηθεί εάν έχει τηρηθεί η διαδικασία αυτή.

Δηλαδή εάν οι Δήμαρχοι εκλήθηκαν από την Περιφέρεια να προτείνουν τα απαραίτητα τακτικά δρομολόγια για τον Δήμο τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά οι Δημότες.

Άρθρο 7. Οι νέες αστικές και ενδονομαρχιακές υπεραστικές γραμμές που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εκτελούνται υποχρεωτικά από τα οικεία ΚΤΕΛ για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της γραμμής η οποία καθορίζεται από την ως άνω απόφαση.

Σε περίπτωση που η μέση πληρότητα των έξι (6) μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής στο σύνολο της διαδρομής είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των διατιθέμενων θέσεων η γραμμή εκτελείται εφεξής υποχρεωτικά.

Αν η μέση πληρότητα αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20% το ΚΤΕΛ μπορεί

α)να αρνηθεί τη συνέχιση εκμετάλλευσης της γραμμής.

β)να προτείνει στο αρμόδιο όργανο σχετική τροποποίηση της εκμετάλλευσης της γραμμής ιδίως ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων και την έναρξη και λήξη αυτών.

γ)να προτείνει στον οικείο ΟΤΑ εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της γραμμής με τους ήδη καθορισμένους όρους τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των απωλειών εσόδων τουλάχιστον στο ποσοστό του 20%.

Αν το ΚΤΕΛ αρνηθεί την εκμετάλλευση της νέας γραμμής αυτή δύναται να ανατίθεται στον οικείο ΟΤΑ πρώτου βαθμού εφόσον όμως δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του 20%.

Νόμοι υπάρχουν δυστυχώς δεν τους εφαρμόζουν καλυπτόμενοι μάλιστα κάποιες φορές και από αδράνεια κάποιων δικαστών.

Χωρίς τακτική συγκοινωνία πολλά χωριά στην Αργολίδα.

Ενώ οι αρμόδιοι διαχρονικά και αδικαιολόγητα προβαίνουν  σε μισθωμένες διαδρομές για τη μεταφορά των μαθητών, διαδρομές που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την  εξυπηρέτηση των πολιτών θα έπρεπε να είχαν προσδιοριστεί ως τακτικά δρομολόγια μειώνοντας τη δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών κατά 70% σε πολλές διαδρομές, ενώ συγχρόνως νομίμως… θα εξυπηρετούνται και οι εξωσχολικοί πολίτες.

Διότι τα μισθωμένα Λεωφορεία απαγορεύεται να κάνουν στο ίδιο δρομολόγιο και τακτική συγκοινωνία. Ενώ με την τακτική συγκοινωνία μπορεί να γίνεται η μεταφορά των μαθητών καταβάλλοντας στο Δημόσιο όταν πρόκειται για το ΚΤΕΛ  το κόστος του μισού εισιτηρίου.

Π.χ. Στον πίνακα δρομολογίων Σχολικών  του έτους 2010-2011 πίνακες που και μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει παρατηρούμε στην διαδρομή Καπαρέλι – Λυρκεία, Γυμνάσιο Κουτσοποδίου και επιστροφή για 12 μαθητές οι αρμόδιοι επέλεξαν μισθωμένη διαδρομή χρεώνοντας το Δημόσιο με 182,33 ευρώ !!! ημερησίως. Δηλαδή 32819,40 ευρώ ετησίως.

Εάν όμως όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία οι τότε Νομάρχες οι μετέπειτα Αντιπεριφερειάρχες που είναι αρμόδιοι είχαν καθορίσει τη διαδρομή αυτή ως τακτική οι δώδεκα μαθητές θα μεταφέροντο κοστίζοντας 48 ευρώ ημερησίως, δηλαδή ετησίως (180 σχολικές ημέρες) 8.640 ευρώ.

Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή ο τότε πρόεδρος του ΚΤΕΛ με έγγραφό του προς τον Δήμο Λυρκείας το οποίο παραθέτουμε – αναφέρει ότι με μισθωμένο Λεωφορείο  στην ίδια διαδρομή την ίδια ώρα εκτελεί και τακτική συγκοινωνία.

Κε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με την ΙΒ/6071/98 ΚΥΑ βάση της οποίας συνάπτονται οι συμβάσεις μεταξύ ΚΤΕΛ – Νομαρχιών στο παρελθόν και Περιφέρειας σήμερα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 1 παρ. 3… η μεταφορά των μαθητών γίνεται με τα οικεία ΚΤΕΛ τα τραίνα και τα λεωφορεία του ΟΣΕ. Οι μαθητές που μεταφέρονται δωρεάν με τα μέσα αυτά εφοδιάζονται με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ).

Παρ.8 Η αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους διαπιστώνεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη στην οποία καταγράφονται οι συγκεκριμένες διαδρομές και περιλαμβάνονται οι λόγοι και ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν τη μίσθωση μεταφορικού μέσου.

Παρ. 10. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού πρέπει να αποσκοπούν στη μεγαλύτερη δυνατή  συμπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών.

Άρθρο 5. Οι Νομάρχες (σήμερα οι αντιπεριφερειάρχες) οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγια των υπεραστικών συγκοινωνιακών μέσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

Πιστεύουμε ότι χρόνια τώρα το ότι δεν εφαρμόστηκε για το συγκοινωνιακό έργο καθολοκληρία το ισχύον νομικό πλαίσιο αυτό ωφέλησε το ΚΤΕΛ. Καλό λοιπόν θα είναι οι κύριοι αυτοί να μην προβαίνουν σε αντιπαραθέσεις με το να αρνούνται να πραγματοποιούν δρομολόγια. Μπορεί κάποιο δρομολόγιο να το εκτελούν χωρίς κέρδος, πλην όμως κοινοπραξία έχουν και εκτελούν αποκλειστικά το χρυσοφόρο δρομολόγιο ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΘΗΝΑ κλπ.

Καλό θα είναι να μην προκαλούν τους πολίτες του Νομού. Διότι από το 2019 απελευθερώνεται το συγκοινωνιακό έργο. Θα δύνανται δε και ιδιώτες να πραγματοποιούν τα χρυσοφόρα δρομολόγια και τότε οι πολίτες θα επιλέγουν αυτούς που δεν τους έχουν προκαλέσει.

*ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ»
Κιν: 6943570958

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα