ΆρθραΤους εΚΤΕΛούν οριστικά

Τους εΚΤΕΛούν οριστικά

Του Παύλου Δαγρέ*

Με νέο νομοσχέδιο η Κυβέρνηση βάζει τέλος στις σπατάλες για τη μεταφορά των μαθητών. Νομοσχέδιο με προδιαγραφές της Ε.Ε.
Εκτιμούμε πως σύντομα θα ζητηθεί από τους κ.κ. Εισαγγελείς του κάθε Νομού όπως ελεγχθούν τα πεπραγμένα των παρελθόντων συμβάσεων.
Πιστεύουμε ακόμα πως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ζητηθούν τυχόν ευθύνες από δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι καθυστερούν υπερβολικά ποινικές υποθέσεις τεκμηριωμένων καταγγελιών που αφορούν νομοθετικές παραλείψεις στις συμβάσεις που συνήψαν αρμόδιοι… του Δημοσίου με ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων όπως Εταιρεία ΚΤΕΛ για τις μεταφορές των μαθητών.
Ιδού το νέο νομοσχέδιο Αριθμ. 50025/26-9-2018 Αρ.φύλλου 4217 Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες.
Στα βασικά άρθρα το νέο νομοσχέδιο δεν διαφέρει από την ΚΥΑ ΙΒ/6071/98 και το Ν.4286/2014 (ΦΕΚ Α΄194).
Πλην όμως καθιερώνονται ελεγκτικοί μηχανισμοί και προσδιορίζονται με διαφορετικό τύπο – δίκαιο προς όλους το κόστος κάθε μισθωμένης διαδρομής.

Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία.

1)Οι Περιφέρειες μεταφέρουν τους μαθητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία.  Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως… τα ΚΤΕΛ, τα τρένα και λεωφορεία του ΟΣΕ κλπ.
2) Οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με «ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» ΕΜΔ
3) Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο 50% της τιμής του κανονικού εισιτηρίου της διαδρομής, και το χρεώνεται η Περιφέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων

1) Προϋποθέσεις
Οι μαθητές μεταφέρονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων, εφόσον τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
2) Υπολογισμός αποζημίωσης ιδίων μέσων
Οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι των οποίων τα ίδια μέσα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών αποζημιώνονται με το 65%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
Προϋποθέσεις

Παραθέτουμε ένορκη κατάθεση στην Αστυνομία από πατέρα δύο μαθητών στα Καρναζέϊκα όπου καταγγέλει ότι στο ίδιο δρομολόγιο σε ένα ΤΑΧΙ μετέφεραν 10 παιδιά μαζί κινδυνεύοντας η σωματική τους ακεραιότητα.

Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο….
Κανόνες διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης
α) Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων
γ) Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:
γ.1) Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων της μιας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο
γ3) Δεν είναι επιτρεπτή μεταφορά όρθιων μαθητών όπως επίσης και η μεταφορά «ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ» με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα επιβάλλονται… οι σχετικές… κυρώσεις.
δ) Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφερόμενο είδος μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, λεωφορείο Ε.ΕΔ.Χ. όχημα)
ε) 1 Τα δρομολόγια μεταφοράς εντός κάθε περιοχής που έχει οριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του ν.2963/2001 εντάσσονται σε μία ή και περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται προκήρυξη διαγωνισμού.
Άρθρο 4
Συντονισμός και υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς.
1) Στο Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτείται Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ) αποτελούμενη από έναν συντονιστή του γραφείου του Υπουργού και έναν υπάλληλο του ανωτέρω Υπουργείου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών με τους αναπληρωτές του.

Για ένα μαθητή παρουσιάζουν στον πίνακα 2 ότι δαπανούν για τη μεταφορά του στο σχολείο 320 € ημερησίως δηλαδή επί 180 σχολικές ημέρες το χρόνο το ποσό ανέρχεται σε 57.000 € για τη μεταφορά ενός μαθητή (ούτε ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν αμείβεται με το ποσό αυτό). Ακόμα 320 € λαμβάνουν το μήνα οι πρωτοδιοριζόμενοι νέοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζουμε αν τα χρήματα αυτά εγκρίθηκαν και δόθηκαν από την Πολιτεία. Εντύπωση όμως προκαλεί γιατί στη διαδρομή Λάγια – Καραβά αναγράφουν ως απόσταση 99 χιλ Χ 2 + 10= 208 χιλ. Όταν η πραγματική απόσταση είναι 21 χιλ. Χ2+10 Δημ. 52 χιλ.

Η ΣΟΔΕ συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος.
Εφόσον απαιτείται είναι δυνατή η προσθήκη μελών στην ΣΟΔΕ καθώς και κλήση Εμπειρογνωμόνων…
Εργο της ΠΟΔΕ είναι:
α) Η παρακολούθηση του έργου της μεταφοράς μαθητών σε εθνικό επίπεδο …
β) Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς προτάσεων για βελτίωση του έργου της μεταφοράς των μαθητών
γ) Έλεγχος και αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων ανά Περιφέρεια.
2) Στην Περιφέρεια με απόφαση Περιφερειάρχη συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο αποτελούμενη από έναν συντονιστή οριζόμενο από τον Περιφερειάρχη και μέλη εκπροσώπους των εμπλεκομένων με τη μεταφορά μαθητών υπηρεσιών και Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

Προς κ.κ. Αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχους του Νομού Στο εισιτήριο που παραθέτουμε αναγράφεται ο Ν.2963/2001 σύμφωνα με τους κανόνες του οποίου εκτελείται το συγκοινωνιακό έργο στο Νομό. Οι νομικοί σας σύμβουλοι, οι ίδιοι εσείς το γνωρίζετε; Το έχετε δει ποτέ; Εάν το γνωρίζατε στο άρθρο 8 του Ν.2963/2001 αναφέρει: «Με απόφαση του Νομάρχη (Αντιπεριφερειάρχη σήμερα) της έδρας του ΚΤΕΛ μετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ και γνώμη των οικείων ΟΤΑ η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των τακτικών δρομολογίων. Το άρθρο αυτό μήπως ετέθη ποτέ σε εφαρμογή από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη; Και αν υποτίθεται ο κ. Αντιπεριφερειάρχης αμέλησε οι Δήμαρχοι του Νομού του υπενθύμισαν ότι πρέπει να τελεί σε εφαρμογή το άρθρο αυτό ώστε να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα τακτικά δρομολόγια για το Δήμο τους έτσι ώστε να εξυπηρετούνται νομίμως… οι δημότες τους; Ευχόμαστε τα τελευταία χρόνια να μην έχουν μειωθεί σημαντικά τα τακτικά δρομολόγια στο νομό με σκοπό να μετατραπούν σε μισθωμένα δρομολόγια πολυδάπανα μεταφοράς μαθητών. Εάν όλα αυτά κύριε Εισαγγελέα έχουν συμβεί στοιχειοθετείται σοβαρό ποινικό αδίκημα παράβασης καθήκοντος με συνέπεια συνολικά να ζημιωθεί οικονομικά το Ελληνικό Δημόσιο.

Έργο της ΠΟΔΕ είναι:
α) Ο συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων
β) Η διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων για την καλή εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
δ) Η εισήγηση προτάσεων αναφορικά με το έργο μεταφοράς μαθητών προς την Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ)
Εκπρόσωπος από κάθε ΠΟΔΕ ορίζεται ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τη συντονιστική ομάδα διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ) εφόσον απαιτείται είναι δυνατή η προσθήκη μελών στην ΠΟΔΕ καθώς και η κλήση εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων φορέων ανάλογα με το θέμα συζήτησης.
Άρθρο 8
Απολογισμός μεταφορικού έργου
2)Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποστέλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών μια φορά το χρόνο, όπως και οποτεδήποτε τους ζητηθεί τα παρακάτω στοιχεία για όλη την προηγούμενη σχολική χρονιά ή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. τρίμηνο, εξάμηνο)
Άρθρο 11
Συντελεστές κοστολόγησης
Εκτός από τις χιλιομετρικές αποστάσεις συντελεστή βατότητας κλπ. λαμβάνονται υπόψη για το κοστολόγιο της διαδρομής και οι κλίσεις των οδών.
1) μικρές κλίσεις 0-5%
2) μεγάλες κλίσεις 5% και άνω
Καθώς επίσης
α) η τιμή καυσίμου
β) ετήσιο κόστος οδηγού, τέλη κυκλοφορίας οχήματος δ) εμπορική αξία οχήματος

 

Μία εξίσωση δίκαιη που θα ικανοποιεί και τους επαγγελματίες που θα εκτελούν το έργο όπως επίσης δεν θα ζημιώνεται και το Ελληνικό Δημόσιο όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Είκοσι τρεις Νομάρχες κυρίως της Νέας Δημοκρατίας είχε καταγγείλει ο σημερινός Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών το 2008 επειδή όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος και τρεις ακόμη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας όπου οι Υπηρεσίες των 23 προαναφερόμενων Νομαρχιών στις οποίες προίσταντο οι πρώην Νομάρχες «ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ» δεν απέστειλαν όπως προβλέπεται από το νόμο για συμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάσεις που είχαν συνάψει με τα ΚΤΕΛ κυρίως για τη μεταφορά των μαθητών. Συμβάσεις που υπερέβαιναν το 1.000.000 ευρώ ετησίως. Επειδή με παρέμβαση του τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά μετά από δική μας αναφορά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν ενέκρινε την χρηματοδότηση των 23 Νομαρχιών για την αποπληρωμή της σύμβασης για την μεταφορά των μαθητών. Οι 4 τότε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Π. Παυλόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης, Ευρ. Στυλιανίδης και Κ. Χατζηδάκης με την αριθμ. 377/20-11-2008 τροπολογία της ντροπής νομιμοποίησαν την παρανομία που οι ίδιοι κατήγγειλλαν. Μπορεί κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας οι 23 Νομαρχίες να ενήργησαν όπως ενήργησαν λόγω «ΑΜΕΛΕΙΑΣ ή ΑΓΝΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ» όπως διαγνώσατε εσείς όμως κ. Παυλόπουλε ως Υπουργός Εσωτερικών γνωρίζατε για τη στρεβλή λειτουργία που παρατηρείτο στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών. Σας είχα ενημερώσει… προσωπικά ο ίδιος.
*ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ»
Κιν: 6943570958

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα