ΑργολίδαΠοιοι τους καλύπτουν;

Ποιοι τους καλύπτουν;

Την λειτουργία παρανόμων κυκλωμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας, καταγγέλλει ο εκπρόσωπος της «Ένωσης Πολιτών Ενάντια στη Διαφθορά» Παύλος Δαγρές, ο οποίος επισημαίνει και πιθανές ευθύνες στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπόθεση της νευραλγικής ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. Μετά την παρέμβαση της Εισαγγελίας Ναυπλίου για τις γνωστές υποθέσεις της ΔΕΥΑΕΡ (διενεργείται προκαταρκτική εξέταση) ο Παύλος Δαγρές προσφεύγει περαιτέρω στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου, να ερευνηθεί η νομιμότητα και οι παραλείψεις που ενδεχομένως έχουν γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο Δαγρές από τις 25-5-2018 είχε ενημερώσει με αναφορά τον Υπουργό Εσωτερικών αριθμ. πρωτ. 23125 για τις κραυγαλέες παρανομίες που παρατηρήθηκαν στην ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, ενώ ο τότε αρμόδιος Υπουργός παρενέβη άμεσα αναθέτοντας την υπόθεση αυτή σε έναν εκ των δύο Συμβούλων του.

Γράφει ο Παύλος Δαγρές*

Με δικούς τους νόμους ενεργούν, κάποιοι, κυρίως στη ΔΕΥΑ, του προαναφερομένου Δήμου.
Μήπως υπάρχουν μερικοί που τους καλύπτουν;
Ποιοι; Και γιατί;

Θεωρούμε δε, ότι είναι αναγκαία η παρέμβαση της κας ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ έτσι ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η αναμενόμενη αλήθεια, που θα φέρει ηρεμία στην ταραγμένη τοπική κοινωνία του Δήμου, που τόσο πολύ έχει εξοργισθεί, εξαιτίας της παράνομης και προκλητικής συμπεριφοράς κάποιων… αρμοδίων του Δήμου.
Όπως του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΕΡ ο οποίος δεν ψηφίζει παράνομα στο Δ.Σ. μόνο υπέρ της απευθείας ανάθεσης Έργων, για τη ΔΕΥΑΡ, σε εταιρεία των αδελφών του, αλλά ψηφίζει στο Δ.Σ. και υπέρ του διορισμού του ως έμμισθου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως φαίνεται στην αριθ. Αποφ. 173/2015 ΑΔΑ..ΩΣΦΨΟΡ3Θ-ΣΕΡ.
Θέμα: Αμοιβή έμμισθου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την 115/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας η επιχείρηση όρισε ως έμμισθο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Π.Α. με δεδομένο ότι:
α) απουσιάζει το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης λόγω αναδρομικών και αναρρωτικών αδειών,
β) τις συνεχείς αυξημένες απαιτήσεις της επιχείρησης στον τομέα της τεχνικής υπηρεσίας και της αποκατάστασης των επαναλαμβανόμενων βλαβών του δικτύου.
Ο μηνιαίος μισθός του Π.Α. ορίστηκε στο ποσό των 630.00 €.
Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για την έκδοση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα…
Κατόπιν με το έγγραφό της η Γενική Γραμματέας με αριθμ. πρωτ. 15202/946/05-3-2015 μας διαβίβασε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και μας γνωστοποίησε ότι η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 σχετικά με τον ορισμό μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ με πλήρη απασχόληση και αμοιβή κατέστη ΑΝΕΝΕΡΓΗ!

Παράνομη απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΕΡ

Στη συνέχεια με την απόφαση 71/2015 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας ανακαλείται η 115/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. Κατόπιν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με το έγγραφο της με αρ. πρωτ. 64820/4231/11-8-2015 μας διαβίβασε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού μέλους Δ.Σ. ΔΕΥΑ με πλήρη απασχόληση, στην οποία αναφέρεται ότι η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 είναι ΕΝΕΡΓΗ!

Αξιότιμη κα Εισαγγελέα Αρείου Πάγου,
Είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά σε μία χώρα;
Συνέχεια στην Αρ. Αποφ. 173/2015 της ΔΕΥΑΕΡ ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης –Π… αναφέρει: Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω εκ νέου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας κ. Π.Α. να ασχοληθεί με πλήρη απασχόληση και αμοιβή 990.00€! Μηνιαίως. Οι αρμοδιότητές του θα είναι οι εξής:
1) Έλεγχος γεωτρήσεων δεξαμενών
2) Έλεγχος χλωρίωσης
3) Δρομολόγηση και έλεγχος βλαβών του δικτύου ύδρευσης
4) Έλεγχος συντήρησης οχημάτων της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας
5) Έλεγχος παρακολούθησης και διάθεσης υλικών για αποκαταστάσεις των βλαβών.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με την Αριθ. Πρωτ. 75211/4861/6-10-2015 ΑΔΑΒΧ7ΠΟΡ1Φ – ΝΤΠ ενέκρινε το διορισμό του αντιπροέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ ως υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη εκτός των άλλων εγγράφων – όπως αναφέρει – και την αριθμ. 173/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας όπου εκεί ο τότε ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, θα διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ ήταν παρόντα τέσσερα (4) και μεταξύ των τεσσάρων (4) ήταν και ο αντιπρόεδρος Π.Α. ο οποίος ψήφισε και αυτός υπέρ του διορισμού του ως υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης στη ΔΕΥΑΕΡ κατά παράβαση του νόμου Διοικητικής Αρχής και αμεροληψίας 2690/1999 όπου στο άρθρο 7 αναγράφεται…

Τα μονομελή όργανα καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης η διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον
α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με έκβαση της υπόθεσης.
β) Είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και τετάρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους.
Οι δεσμεύσεις αυτές αναφέρονται και στον Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων άρθρα 99 και 257 παράγραφος 2. Οι γνωρίζοντες λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας παρανόμως ψήφισε υπέρ του διορισμού του ως υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, και το συγκάλυψαν, διέπραξαν όπως και ο ίδιος, το ποινικό αδίκημα άρθρο 254 του Ποινικού Κώδικα «ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ»

Όπως είχαμε δημοσιεύσει στις 7 Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Βαρύτατα ποινικά αδικήματα στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας» όπου είχαμε την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ναυπλίου, κάτι για το οποίο δεν έπραξε το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο για το ίδιο θέμα είχαμε ενημερώσει τον τότε Υπουργό από 25-5-2018 Αρ. πρωτ. 23125, που είχαμε καταγγείλει ότι ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας συμμετείχε παρανόμως σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ότι είχε ψηφίσει να δοθούν τέσσερις απευθείας αναθέσεις έργων σε εταιρεία των αδελφών του συνολικού ποσού 97.711,20 ευρώ με Φ.Π.Α.
Τις:
1) Αποφ.67/2015/6/3/2015 ΑΔΑ..ΩΡΑΔΟΡ3Θ-ΧΩΛ
2) Αποφ. 68/2015/6/3/2015 ΑΔΑ..Ω3ΖΔΟΡ3Θ-158
3) Αποφ. 21/2017/9/1/2017 ΑΔΑ..ΨΦ630Ρ3Θ-ΑΡ8
4) Αποφ. 41/2017/24/01/2017 ΑΔΑ..01ζ00Ρ3Θ-ΥΓΕ

Παράνομη απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π

Χωρίς Γενικό Διευθυντή λειτουργεί η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας παρότι ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός της το προβλέπουν.
Αριθμ. Αποφ. 11113/17 Ιανουαρίου 2001 Αρ. Φ.26 Γιατί; Ποιος κάνει χρέη Γενικού Διευθυντού. Είναι δυνατόν.
Ο Δήμαρχος ο οποίος είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου – σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 ΦΕΚ 114 και άρθρο 86 – πως συμφωνεί με αυτή τη δυσλειτουργία.
Στον προαναφερόμενο νόμο στο άρθρο 255 αριθμό 4 αναφέρει: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας αριθμ. 11113/17-01-2001 ΦΕΚ 26
Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της επιχείρησης εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και φροντίζει για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε η επιχείρηση.για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κατασκευής επέκτασης συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και των συναφών με αυτά εγκαταστάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την απόφαση Αρ. πρωτ. 75211/4861/6-10-2015 ο ασκών τότε καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/νήσου κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος ενέκρινε τις εν λόγω αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντού να ασκεί ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας όπως:
3) Δρομολόγηση και έλεγχο βλαβών του δικτύου ύδρευσης σε όλο το Δήμο Ερμιονίδας καθώς και επίβλεψη προσωπικού επίσης.
Σύμφωνα με ένταλμα πληρωμής που έχουμε στα χέρια μας ΑΔΑ 7ΔΛΘΟΡ3Θ-1ΚΙ η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας πληρώνει 20.000,00 € ετησίως σε συνεργάτη ο οποίος έχει αναλάβει την παρακολούθηση της ύδρευσης.
Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης Θεωρεί και υπογράφει τις μελέτες επέκτασης και συμπλήρωσης των εγκαταστάσεων, τους όρους των διακηρύξεων, τις προμήθειες όλων των υλικών και της εκτέλεσης νέων έργων. Για την εκτέλεση συνηθισμένης φύσης έργων ή προμηθειών και ανάληψης υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα (2.000.000) δραχμές (με το νέο Νόμο 4483/31 Ιουλίου 2017 Αρ. Φύλλου 107) το ποσό αυτό καθορίζεται στα 6.000,00 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με ένταλμα πληρωμής που έχουμε στα χέρια μας ΑΔΑ..67ΤΖΟΡ3Θ-Δ3Σ Α/Α120/14-11-2014 ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας αναθέτει δαπάνη 5.000 ευρώ για εργασίες.
Δηλαδή καθήκοντα και εδώ του Γενικού Διευθυντή.
Στην όλη υπόθεση δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις δηλώσεις του πρώην αντιδημάρχου Ιωάννη Δημαράκη ο οποίος παραιτήθηκε επειδή διαφωνούσε με αυτά που συνέβαιναν στο Δήμο και κυρίως στη ΔΕΥΑΕΡ.

Μερικά στοιχεία από το έντυπο που στείλαμε στον τότε Υπουργό Εσωτερικών

Στην Ενημέρωση Πελοποννήσου στις 16/9/2017 είχε δημοσιεύσει μεταξύ άλλων και τα εξής:.. είχα επισημάνει στον Δήμαρχο κατά καιρούς ότι η ΔΕΥΑΕΡ αποτελεί αγκάθι για τον Δήμο λόγω των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει στους δημότες με τους άστοχους χειρισμούς της
1) Ως προς την αναγκαιότητα των δαπανών της
2) Ως προς την διαφάνεια των δράσεών της
3) Ως προς την ασκούμενη απ’ αυτήν τιμολογιακή πολιτική.
Όμως ο Δήμαρχος δεν αποδέχθηκε τις παραπάνω επισημάνσεις μου λέγοντάς μου ότι η ενασχόλησή μου με τη ΔΕΥΑΕΡ είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μου και ότι ο ίδιος προσωπικά ασκεί έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση.

Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρω ηχηρό όμως.

Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς των ετών 2014 και 2015 που δημοσιοποίησε πέρσι η Επιχείρηση παρατηρούμε ότι οι ζημιές για το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των 399.894,57 €
Ενώ οι ζημιές για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 664.697,89 €. Δηλαδή οι ζημιές το 2015 επί Δημαρχίας Δημήτρη Σφυρή αυξήθηκαν κατά 264.803,32€ ποσοστό αύξησης 66%.
Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στις υπέρογκες δαπάνες που έγιναν κατά το έτος 2015. Ίσως… εάν υπήρχε Γενικός Διευθυντής όπως προβλέπεται από τον Νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΥΑΕΡ να μην είχαν γίνει τόσες υπερβολικές δαπάνες.

Ιδού τι είχαμε επισημάνει στον τότε Υπουργό Εσωτερικών στις 25-5-2018 αρ.πρωτ. 23125 Σκάνδαλα επί σκανδάλων στη ΔΕΥΑ του Δήμου Ερμιονίδας. Με πλαστογραφημένες αποφάσεις από ελλιπή και παράνομη σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στη συνεδρίαση της 2 Φεβρουαρίου 2018 ενέκριναν τρεις από τους επτά συνέδρους 21 απευθείας αναθέσεις έργων ύψους 235.000,00 €. Συμπεριέλαβαν μάλιστα ως παρόντα και τέταρτο μέλος του Δ.Σ. ο οποίος με το αρ. πρωτ. 293/7-2-2018 έγγραφο που απηύθυνε στη ΔΕΥΑ βεβαιώνει ότι ήταν απών. Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας ψηφίζει υπέρ της απευθείας ανάθεσης έργων του Δημοσίου σε Εταιρεία των αδελφών του και καταθέσαμε την αριθμ. 41/24-1-2017 απόφαση.

Θέσαμε επίσης υπόψη στον τότε υπουργό το αριθμ. πρωτ. 2629/01-11-2016 έγγραφο που απηύθυνε προς την Βουλή των Ελλήνων το τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 192/07-10-2016 ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωάννης Μανιάτης με θέμα «Αναδρομικές χρεώσεις νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας. Όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν… οι λογαριασμοί για τον πρώην Δήμο Ερμιόνης για τα έτη 2012, 2013, 2014 για τα οποία δεν εκδόθηκαν οι κανονισμοί και τα τιμολόγια του Ν1069/1980 δεν πρέπει να περιλαμβάνουν το ειδικό τέλος του άρθρου 25 του Ν1069/1980.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικητικής Ανασυγκρότησης δε θεωρεί ότι εγείρεται θέμα υποβολής ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το υπογράφει ο τότε υφυπουργός Ιωάννης Μπαλάφας.

Δυστυχώς την απάντηση αυτή ουδέποτε έλαβε υπόψη το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας που είχε χρεώσει αναδρομικά τους Δημότες του πρώην Δήμου Ερμιόνης, και όσοι ηρνούντο να πληρώσουν το παράνομο κατά το Υπουργείο Εσωτερικών, Χαράτσι, τους διέκοπταν την παροχή νερού.
Δύο χρόνια χωρίς νερό έχουν αφήσει καρδιοπαθή. Διέκοψαν την παροχή σε καρδιοπαθή κλπ.Και δεν συγκινείται κανένας αρμόδιος.

Να γιατί ζητάμε την παρέμβαση της κας Εισαγγελέως Αρείου Πάγου.

*ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΤΗΛ. 6943570958


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα