ΚορινθίαΝίκος Σταυρέλης: Υποβαθμίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο με συνεχείς τροπολογίες της κυβέρνησης

Νίκος Σταυρέλης: Υποβαθμίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο με συνεχείς τροπολογίες της κυβέρνησης

Πάει ο Νόμος Παυλόπουλου (3463/2006), πάει ο Καλλικράτης (3852/10), πάει και ο Κλεισθένης (4555/19).

Δεν υπάρχει νομοσχέδιο στη Βουλή το τους τελευταίους 15 μήνες που να μην περνά συνεχείς τροποποιήσεις στο οικοδόμημα της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι και στο τελευταίο νομοσχέδιο της προηγούμενης εβδομάδας (Νόμος 4735) 34 τροποποιήσεις σε αντίστοιχα άρθρα.

Το κυριότερο όμως είναι ότι αφαιρούνται αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο προς όφελος της Οικονομικής Επιτροπής, που διοικείται από την παράταξη του Δημάρχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζουν ο δημότες μας ότι πλέον δεν έχει το κυρίαρχο λόγο και ρόλο. Ανήκει στο Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή που ελέγχεται από τον ίδιο.

Καταδικάζουμε αυτή τη λογική και πολιτική της Κυβέρνησης. Αυτό δε λέγεται δημοκρατική μεταρρύθμιση. Λέγεται αντιμεταρρύθμιση.

Και βέβαια δεν έχει τεθεί, τουλάχιστον στο δικό μας Δήμο, αλλά και σε άλλους Δήμους της χώρας, πλην εξαιρέσεων, θέμα απλής αναλογικής και μη ορθής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου ευρύτερα για να υπήρχε αίτημα αντροπών. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και είναι ομόφωνες ή εν πάση περιπτώσει με μεγάλη πλειοψηφία.

Από την έρευνά μου παραθέτω κατωτέρω  τις δεκάδες αφαιμάξεις αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου:

 • Υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της Οικονομικής Επιτροπής με μεταφορά αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, όπως:
 • Έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου (Άρθρο 3  Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-19) και Άρθρο 177 παρ. 1 περ. δ΄ Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α/30-10-19).
 • Έγκριση του απολογισμού των δήμων (άρθρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20)
 • Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής (άρθρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20 και άρθρο 3 παρ. 1 ν. 4623/2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-2019)
 • Έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (άρθρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20)
 • Υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα (άρθρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20)
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης (ΠΝΠ 22/8/20 ΦΕΚ 161Α/22-8-20, Ν. 4722 ΦΕΚ 177/15-9-20 και άρθρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20).
 • Άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Άρθρο 45 παρ. Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204Α/16-12-2019)

Έγκριση αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων ΔΕΥΑ που αφορούν τα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ (άρθρο 11 παρ. 5 Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α/11-3-2020)

 • Σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 117 Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α/11-3-2020)
 • Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων Δήμου (άρθρο 21 παρ. 9 ν. 4690/20 ΦΕΚ 104Α/30-5-2020 και άρθρο 132 Ν. 4714/20 ΦΕΚ 148Α/31-7-20).
 • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού δήμων  επί των πράξεων αποδοχών (διαπιστωτικός χαρακτήρας η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο) μ/30-12-2020 (ΠΝΠ 22/8/20 ΦΕΚ 161Α/22-8-20, Ν. 4722 ΦΕΚ 177/15-9-20) (άρθρο 40 παρ. 1 . 4735/20 ΦΕΚ 197Α/12-10-20)
 • Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 64 Ν. 1722/20 ΦΕΚ 177Α/15-9-20)
 • Πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην παράταξη του Δημάρχου ανεξαρτήτως ποσοστού (Άρθρο 2  Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-19)
 • Πλειοψηφία στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων στην παράταξη του Δημάρχου (3/5)  ανεξαρτήτως ποσοστού, καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ και των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων με Δεσμευτική την υπόδειξη του Δημάρχου για το Δημοτικό Συμβούλιο  (102 εγκύκλιος/13-9-2019). Με νεότερη τροπολογία γίνεται ορισμός των μελών των 3/5 από το Δήμαρχο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι διαπιστωτική (άρθρο 177 παρ. 3 Ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167Α/13-9-2019), (99 εγκύκλιος/29-4-20), (Άρθρο 6  Ν. 4623/2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-19), (Άρθρο 10 παρ. 6 Ν. 4625/2019 ΦΕΚ 39Α/31-8-2019), (102 εγκύκλιος/13-9-2019).
 • Πλειοψηφία στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ   (Άρθρο 10 παρ. 6  Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α/31-8-19)
 • Πρωτοτυπία: Στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, όταν κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός πάντοτε με γνώμονα τη βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/19 ότι «σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το Συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος» Επί παραδείγματι εάν τα οριζόμενα μέλη είναι 2, η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα δίνει άθροισμα 2. Αντίθετα τα 2/5 για τις λοιπές παρατάξεις στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραια μονάδα  (102 εγκύκλιος/13-9-2019)
 • Για το τεχνικό πρόγραμμα, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, τον ορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, καθώς και το προϋπολογισμό  η συζήτηση και η ψήφιση πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής ή της Οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά μόνον όταν συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. (Άρθρα 8, 9, 11, 12  Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-19)

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα