Αργολίδα Απάντηση Αραμπατζή σε Ανδριανό για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών της Αργολίδας

Απάντηση Αραμπατζή σε Ανδριανό για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών της Αργολίδας

0

Στην σχετική 531/25-11-2021 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη στήριξης των ελαιοπαραγωγών της Αργολίδας έναντι της κατακόρυφης πτώσης της τιμής παραγωγού για το ελαιόλαδο απάντησε η αρμόδια Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Φ. Αραμπατζή.

Στην απάντηση της Υφυπουργού, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Η τιμή παραγωγού όσον αφορά στο ελαιόλαδο, τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, διαμορφώνεται ελεύθερα με βάση την προσφορά και την ζήτηση και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στον καθορισμό της.

Παραταύτα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζοντας ότι ο ελαιοκομικός κλάδος συνιστά έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους τόσο για τον πρωτογενή τομέα της χώρας όσο και για την ελληνική οικονομία εν γένει, επέλεξε την στήριξη του προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του τομέα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Ειδικότερα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020:

– υλοποιούνται Μέτρα και Δράσεις από τα οποία επωφελείται, μεταξύ των άλλων, και η ελαιοκαλλιέργεια, τα οποία συμβάλλουν στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.

– λαμβάνονται μέτρα τόσο σε κανονιστικό – ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας.

Συγκεκριμένα, ανά περίπτωση επισημαίνονται τα κάτωθι:

1. Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και αφορούν στην ενίσχυση της ελαιοκαλλιέργειας, επισημαίνεται ότι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του ΠΑΑ 2014-2020 για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, αποτελούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Οι εν λόγω προτεραιότητες επιδιώκονται, μεταξύ των άλλων, μέσα από την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα, που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στην ελαιοκαλλιέργεια, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς τομέα.

Ως εκ τούτου, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέσα από το Π.Α.Α. 2014- 2020, το οποίο αξιοποιεί τα κονδύλια του Πυλώνα ΙΙ της Κ.Α.Π., υλοποιούνται Μέτρα και Δράσεις από τα οποία επωφελείται, μεταξύ των άλλων, και η ελαιοκαλλιέργεια.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής υπομέτρα:

• 4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου, το οποίο έχει προκηρυχθεί ήδη, μεταξύ των άλλων, δίνεται στήριξη σε εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλλιεργούν την ελιά και παράγουν ελαιόλαδο, που στρέφονται προς ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Τα Σχέδια Βελτίωσης που έχουν πλέον περάσει στη φάση της υλοποίησης, συνιστούν το βασικό επενδυτικό μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αποτελούν το κύριο μέσο για την επίτευξη του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της πατρίδας μας μέσα από την εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος στόχος κατέχει υψηλή θέση στις προτεραιότητες του ΥΠΠΑΤ, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Ενδεικτικό του βάρους που έχει δοθεί στην υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης είναι και το γεγονός ότι, κατά τη φάση υποβολής αιτήσεων, αυξήθηκε, με απόφαση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημόσια δαπάνη του μέτρου από τα 316 εκατ. ευρώ στα 600 εκατ. ευρώ, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα ένταξης σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού, υπεγράφη Απόφαση που τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης.

Μετά τις εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ξεκίνησαν οι πληρωμές στα Σχέδια Βελτίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας το μέτρο αυτό αφορά 59 παραγωγούς συνολικής επιχορήγησης 3.745.311 ευρώ.

• 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Στο πλαίσιο των δράσεων του εν λόγω υπομέτρου, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί ήδη, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας του ελαιολάδου, μεταξύ των άλλων, δίνεται στήριξη σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους, καθιστώντας τα ελκυστικά στους καταναλωτές και ενισχύοντας τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου προχωρά στην ένταξη 25 νέων πράξεων, συνολικού ποσού 28.312.000 ευρώ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα στη δράση 4.2.1 που αφορά στη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του Υπομέτρου 4.2, με δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού και ελαιοκομικού τομέα με στόχους την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ασφάλεια και την εξωστρέφεια των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη διατήρηση υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στις προκηρυχθείσες δράσεις του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ υποβλήθηκαν 503 προτάσεις σε όλη τη χώρα, με προϋπολογισμό από 600 χιλ. ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτόν, έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός ύψους 440 εκατ. ευρώ στο ΠΑΑ και μέχρι στιγμής, έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση 364 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 419 εκατ. ευρώ.

Οι νέοι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για τη διετή μεταβατική περίοδο 2021-2022 μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ύψους 2 δις ευρώ περίπου (άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής), θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση τόνωσης της αγροτικής οικονομίας από την κρίση της πανδημίας και απόκρισης στις νέες προκλήσεις του αγροδιατροφικού μας συστήματος, σύμφωνα με τους στόχους που υπαγορεύουν οι νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη Γεωργία «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ για τη μετάβαση σε μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση των νέων πόρων για τη διετία 2021-2022 θα εστιάζει στην προκήρυξη μέτρων του υφιστάμενου ΠΑΑ, τα οποία προσδίδουν αφενός προστιθέμενη αξία στην παραγωγική διάρθρωση του πρωτογενή μας τομέα αφετέρου αυξημένη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία, διασφαλίζοντας τη σύνδεση και συνέχεια με τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

2. Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον γεωργικό τομέα, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, επιπτώσεις που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων τόσο σε κανονιστικό – ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα συμβάλλουν στην ομαλή εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και στη διευκόλυνση των ωφελουμένων του.

Στη βάση αυτή, οι όποιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στα μέτρα που ήδη λαμβάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν στη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, όπως γίνεται, για παράδειγμα, με την εφαρμογή άμεσων κρατικών ενισχύσεων, τις ενισχύσεις de minimis κ.λπ.

Μία τέτοια παρέμβαση αποτελεί και η ενεργοποίηση ενός νέου μέτρου στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, με σχετική τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, σε συνέχεια της πίεσης που έχει ασκηθεί στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για την ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση διεύρυνσης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στήριξης των πληττόμενων κλάδων και επιχειρήσεων από τα περιοριστικά μέτρα και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Στην κατεύθυνση αξιοποίησης του εν λόγω νέου μέτρου επιλέχθηκε να στηριχθεί ο κλάδος του ελαιολάδου, ο οποίος αποτελεί στρατηγικό εθνικό προϊόν για τον πρωτογενή τομέα και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών της Χώρας μας, σε όρους απασχόλησης (αριθμού γεωργών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων), όγκου/αξίας παραγωγής και εξαγωγών, και έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία ποικιλοτρόπως (διαταραχές στον εφοδιασμό, διασυνοριακούς και εγχώριους περιορισμούς διακίνησης προϊόντων, κλείσιμο εστίασης, πτώση τουρισμού κ.λπ.), με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της τιμής διάθεσής του κατά το τρέχον έτος.

Η επιδείνωση της κατάστασης των τιμών πώλησης του ελαιόλαδου (από πλευράς παραγωγών) το 2020 λόγω της πανδημίας καθώς και οι φόβοι για περαιτέρω χειροτέρευση το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οδήγησε τους παραγωγούς στη διάθεση του προϊόντος σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές υπό τον κίνδυνο συσσώρευσης υψηλών αποθεμάτων, ενόψει και της νέας συγκομιδής αλλά και εξασφάλισης των απαραίτητων εσόδων για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας (διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων).

Καταδεικνύεται, συνεπώς, ότι επλήγη σοβαρότατα το εισόδημα των παραγωγών από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, γεγονός που δικαιολογεί τη στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου και την αξιοποίηση του νέου Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του ΠΑΑ 2014-2020 στην κατεύθυνση αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του τομέα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί λαμβάνουν οποιοδήποτε είδος ενίσχυσης, ενώ παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των ταμειακών αποθεμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατευθύνονται στην ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα της πατρίδας μας.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη ενίσχυση, που χορηγήθηκε στους δικαιούχους, ανέρχεται σε 126,3 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν στις 24/12/2020 και αφορά κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό (από 300€ έως 4.000€) σε συγκεκριμένες κλάσεις με βάση την έκταση που αυτοί εμπίπτουν, αθροιστικά για ελιά ελαιοποιήσιμη ή/και διπλής κατεύθυνσης.

Ειδικότερα, το νέο μέτρο (Μέτρο 21) αφορά σε κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι/χαρακτηρισμένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και είχαν δηλώσει στο ΟΣΔΕ (έτους 2019), καλλιέργεια ελιάς (ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης με εξαίρεση την Καλαμών διπλής κατεύθυνσης). Η Πρόσκληση προέβλεψε την διευκόλυνση και απλούστευση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους χωρίς την προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης του «Μέτρου 21» ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Ειδικότερα, υποβλήθηκαν από κατά κύριο επάγγελμα παραγωγούς ελαιολάδου 144.354 αιτήσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξαντλώντας τις προβλεπόμενες από τον σχετικό Κανονισμό της Ε.Ε. χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ προέβη άμεσα στην αξιολόγηση των αιτήσεων και προχώρησε στην ένταξη των δικαιούχων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έλαβε 36.027.650 ευρώ που σημειωτέων αποτελεί το υψηλότερο ποσό ανά περιφέρεια στη χώρα, ενώ αφορά 34.111 αγρότες και συνολική έκταση 89.494,36 στρεμμάτων. Ειδικότερα στην Π.Ε. Αργολίδας η στήριξη αφορούσε 4.937 παραγωγούς που καλλιεργούσαν 12.674,05 στρέμματα ενώ το συνολικό ποσό που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε 5.024.200 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας αίτησης ενίσχυσης και της ημερομηνία πληρωμής μεσολάβησαν μόλις 22 μέρες.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού, πλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με την αριθ. C(2020) 1863 final/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεσπίστηκε προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και καθορίστηκε το πλαίσιο, που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έξαρσης της νόσου, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Ήδη, με βάση την προαναφερθείσα Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπεγράφη για τη στήριξη του κλάδου της βρώσιμης ελιάς η υπ’ αριθμ.1338/312351/6- 11-2020 (Β’ 4937) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς : α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» προϋπολογισμού 37.970.046 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων πληρωμής ενεργοποιήθηκε με καταληκτική προθεσμία την 9η Δεκεμβρίου 2020 και στις 24/12/2020 έγινε η πληρωμή.

Το «Μέτρο 21» καθώς και το έκτακτο Μέτρο Κρατικών Ενισχύσεων για την επιτραπέζια ελιά Καλαμών, αποδεικνύουν την ουσιαστική στήριξη της Κυβέρνησης και της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς σε μία δύσκολη συγκυρία για τον ελαιοκομικό τομέα, ο οποίος συνιστά έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους τόσο για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας όσο και για την ελληνική οικονομία εν γένει.

Όσον αφορά στο θέμα του ανταγωνισμού των τιμών, σημειώνεται ότι, για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των ελαιοπαραγωγών, ισχύει ό,τι και για τους υπόλοιπους παραγωγούς του πρωτογενούς αγροτικού τομέα, ήτοι η δυνατότητα δημιουργίας ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών για τη συλλογική διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων ή η ενίσχυση των Συνεταιρισμών, εργαλείο που δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς από τον τομέα, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλήρους αξιοποίησής του.

Στόχος της παρούσας Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι σε κάθε περίπτωση η μεγιστοποίηση του αγροτικού εισοδήματος, για αυτό και η στήριξη του αγροτικού τομέα αποτελεί προτεραιότητά μας, η οποία εξυπηρετείται, μεταξύ άλλων, με τα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Εξάλλου, το πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι το στοίχημα της χαμένης ανταγωνιστικότητας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η παρούσα Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα:

  1. Μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»:

– Μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των αγροτών και των κτηνοτρόφων από το 22% στο 9%, από το όριο του αφορολογήτου (8.636 ευρώ) που διατηρήθηκε έως τις 10.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί.

– Μειώθηκε η φορολογία των συλλογικών σχημάτων από το 13% στο 10%, προσφέροντας έτσι γενναία φορολογικά κίνητρα για το χτίσιμο συλλογικοτήτων.

2) Θεσπίστηκε γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και της αποσύνδεσής τους από το εισόδημα (Ν.4670/2020, ΦΕΚ Α’ 43).

3) Οι αγρότες απηλλάγησαν από την καταβολή φόρου επιτηδεύματος για το 2020 (φορολογικό έτος 2019).

4) Νομοθετήθηκε το ακατάσχετο και αφορολόγητο των ενισχύσεων που χορηγούνται στον πρωτογενή τομέα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με το αρ.146 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256).

5) Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος έγιναν δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του 4ου και του 5ου κύκλου, με αποτέλεσμα να μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών όρων του προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα των καλλιεργητικών τους αναγκών στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας.

6) Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.

7) Ενθαρρύνθηκε το «χτίσιμο» συλλογικοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πετύχουν υψηλότερη τιμή στο προϊόν, μειωμένες τιμές στις εισροές, καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνατότητα να κλείσουν συμφέρουσες συμβάσεις με τους προμηθευτές.

Για αυτόν τον λόγο, η Κυβέρνηση θέσπισε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, που διευκολύνει την αναγνώρισή τους, με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στον Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α΄204).

Περαιτέρω, τη βούληση του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων αποτυπώνει και η νομοθετική πρωτοβουλία για τους Συνεταιρισμούς (Ν.4673/2020, ΦΕΚ Α’ 52).

Ειδικότερα, με τον συγκεκριμένο νόμο παρέχονται, μεταξύ άλλων, αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών, χωρίς όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.

8) Αυστηροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο για τις «ελληνοποιήσεις». Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα με την ψήφιση του ν.4691/2020 (Α’ 108) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα». Στο εν λόγω νόμο, με γνώμονα την προστασία των ελληνικών προϊόντων και κατ’ επέκταση των Ελλήνων παραγωγών και καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θεσπίζεται εμφατικά η αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου, ειδικά στις περιπτώσεις «ελληνοποιήσεων» προϊόντων Π.Ο.Π.- Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και βιολογικών, η πρόβλεψη για πρώτη φορά ειδικών ποινικών αδικημάτων για τους παραβάτες και η αποτρεπτική για τους επίδοξους «ελληνοποιητές» επαύξηση των χρηματικών προστίμων.

9) Εξασφαλίσθηκε πρόσβαση στη ρευστότητα αγροτών και κτηνοτρόφων με το «ξεπάγωμα» από την Κυβέρνησή μας χρηματοδοτικών εργαλείων, που «λίμναζαν» επί χρόνια, εξαιτίας της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Περαιτέρω, αξιοσημείωτο είναι το ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ., επιδιώκοντας τη στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, υλοποιεί, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Εργασίας 92 Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). Ειδικότερα, η Κυβέρνηση κατόρθωσε να εξασφαλίσει για την τριετία 2018-2021 την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων με συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση 33.294.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω προγράμματα:

– Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και 615/2014 και την αριθ. 61/16616/31-1-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄271/1-2-2018).

– Αφορούν σε περίπου 16.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία για τις ανάγκες αυτών έχει χωριστεί σε τέσσερις περιφερειακές ζώνες, ήτοι Πελοπόννησος, Κρήτη, Υπόλοιπο Ηπειρωτικής Χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας) και Υπόλοιπο Νησιωτικής Χώρας.

– Περιλαμβάνουν δράσεις στον τομέα της παρακολούθησης και διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας (ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών, τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων κ.λπ.), στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού (κατάρτιση παραγωγών, αντικατάσταση μη παραγωγικών δένδρων με νέα κ.λπ.), στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου (βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης, παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή και στη μεταποιητική διαδικασία, αξιοποίηση καταλοίπων παραγωγής ελαιολάδου κ.λπ.) και τέλος στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Επιπλέον για την περίοδο 2021-2022 εξασφαλίστηκε συνολική χρηματοδότηση 21.332.000€. Για την εφαρμογή των Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022» εκδόθηκαν οι υπ. αριθμ. 184/27855/29.01.21 Υπουργική Απόφαση «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022» (ΦΕΚ Β΄339) και η υπ. αριθμ. 320/42961/10.02.21. Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022». Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων έχουν ήδη υποβληθεί οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων και διενεργείται η αξιολόγησή τους.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι στον τομέα της εμπορίας του ελαιολάδου, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012, όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεούνται να εγκρίνονται και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης από το ΥΠΑΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εγκριθεί 740 επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδων και έχει καταρτιστεί σχετικό μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων. Σχετικός κατάλογος με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται κατανεμημένες σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, ανάλογα με τον όγκο παραγωγής. Η τυποποίηση του ελαιολάδου αποτελεί ένα μέσο επίτευξης μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στο προϊόν.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων και προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι αγοράς για το ελαιόλαδο, το ΥΠΑΑΤ ετοιμάζει στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς νέο θεσμικό πλαίσιο ανάλογο με αυτό του αμπελοοινικού τομέα (υποχρεωτικές δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας κλπ.) με ένα σαφές ενιαίο σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ώστε να υπάρχει πλέον ένα αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου ψευδών δηλώσεων σε όλα τα επίπεδα και διαφάνεια στην αγορά».

Ακολουθήστε την “Ενημέρωση Πελοποννήσου” στο GOOGLE NEWS

– Στη σελίδα του Facebook
– Στην ομάδα

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version