ΑργολίδαΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για 10η χρονιά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή – εκτός από το πρώτο σαββατοκύριακο κάθε μήνα).

Απουσίες γίνονται δεκτές μόνο σε ποσοστό 25% επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από επιλογή, έως τριάντα δύο (32) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην ΤΕΙ.

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.000 € (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.000€), τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

 • Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σε ποσοστό 30% του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο με ΦΕΚ 4899/16-9-2022 τεύχος Β΄ (Υ.Α. Β’ 4899/2022 Διαδικασία δωρεάν φοίτησης) σε συνδυασμό με το ΦΕΚ για τη Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα το οποίο θα εκδοθεί τον Ιούλιο 2023 .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 8 Ιουνίου 2023 έως 31 Ιουλίου 2023 (με δυνατότητα παράτασης).

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονική αποστολή (tsdie@uop.gr) στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΘΣ (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96124, Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία) 

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Α’)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τύπου Εuropass)
 3. Αντίγραφο πτυχίου*

(Προκειμένου για πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής προτείνεται η επιπλέον αναγραφή ότι συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 304 του Ν. 4957/2022) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμητικά ο βαθμός στο πτυχίο (Φωτοαντίγραφο)*]

 1. Φωτοαντίγραφο* δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές
 2. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. (Φωτοαντίγραφο*).
 3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 4. Φωτοαντίγραφο* πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 5. Φωτοαντίγραφο* άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.
 6. Φωτοαντίγραφο* αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English)
 7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
 8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

*Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή του φακέλου

 1. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
 2. Όλα τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι αντίγραφα οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
 3. Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
 4. Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται μόνο ένα δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
 5. Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
 6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλετε στην αίτησή σας δεν επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν αναγνωρισμένους σχετικούς τίτλους γλωσσομάθειας, ή με άλλα σχετικά στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ή, εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω, με γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται με ευθύνη του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν είναι φυσικοί ομιλητές/φυσικές ομιλήτριες της ελληνικής οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ελληνομάθειας (πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2). Οι γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα10.00 – 12.00.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα μετά τις 12.00 οι υποψήφιοι θα δώσουν συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Κεντρικά διδακτήρια της Σχολής Καλών Τεχνών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://ts.uop.gr/tsdie)

Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96124 Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία.

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, αφού προηγουμένως καταρτιστεί ο αντίστοιχος Κανονισμός σε επίπεδο Ιδρύματος.

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα