ΑργολίδαΠαναγιώτης Μπούκουρης: Απόλυτη νομιμότητα στις διαδικασίες του Δήμου Ναυπλιέων εξασφαλίζει τη διαφάνεια

Παναγιώτης Μπούκουρης: Απόλυτη νομιμότητα στις διαδικασίες του Δήμου Ναυπλιέων εξασφαλίζει τη διαφάνεια

Ο Δήμος Ναυπλιέων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του, όσον αφορά αναθέσεις έργων, ενεργεί στα πλαίσια νομιμότητας και διαφάνειας και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και υπουργικές αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις και ανοικτές διαδικασίες (διαγωνισμούς).

Συγκεκριμένα στις απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης έργου και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση καλείται ο ανάδοχος να προσκομίζει φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική  Ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Επίσης ο Δήμος διαθέτει για τις απευθείας αναθέσεις το νόμιμο επιτρεπόμενο ποσό του 10% των πιστώσεών του για έργα. Όσον αφορά ανοικτούς διαγωνισμούς, αυτοί λαμβάνουν χώρα ηλεκτρονικά και η συμμετοχή των εργολάβων γίνεται μετά από διακήρυξη του Δήμου σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, τηρουμένων των προβλεπόμενων όρων δημοσιοποίησης και λήψης αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων(Δημοτικό συμβούλιο, οικονομική  επιτροπή κτλ) Η επιλογή του αναδόχου, εφόσον αυτός έχει τηρήσει τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης αποφασίζεται από την οικονομική επιτροπή, η οποία εγκρίνει στην ουσία την απόφαση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Αποκλείονται όσοι έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα κάτωθι εγκλήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β)   ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε) νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στ) εμπορία ανθρώπων.

Επίσης αποκλείονται όσοι τελούν υπό  πτώχευση σε διαδικασία εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση.

Προκειμένου να συμβασιοποιηθεί  η ανάθεση εκτέλεσης έργου θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική ενημερότητα,  ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχει  καταδικαστεί για τα αδικήματα που πιο πάνω αναφέρονται.

Διαβεβαιώνουμε τους Δημότες του Δήμου Ναυπλιέων ότι η λειτουργία του Δήμου Και των υπηρεσιών του όσον αφορά αναθέσεις έργων υπήρξε ανέκαθεν και μέχρι σήμερα σύννομη τηρώντας και εφαρμόζοντας τις διατάξεις των Νόμων και τις Υπουργικές αποφάσεις που εξασφαλίζουν νομιμότητα, διαφάνεια και οικονομικό όφελος των οικονομικών του Δήμου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ναυπλιέων
Παναγιώτης Μπούκουρης

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα